Asociación Cultural Xeira

Premio Xeira de Narracióis Curtias

Pretensióis

El Premio «Xeira» de narracióis curtias nacéu en 1991 da que botaba a andar a mesma asociación. Queríase con él axudar a promocionar el uso lliterario del gallego-asturiano, úa llingua con úa relativa vitalidá oral peró con ben pouco cultivo escrito. Despóis d'estos anos, a pesar de que nun houbo ningúa política de normalización social del gallego-asturiano, anque a súa presencia nas escolas sía testimonial y einda nun tía nos medios de comunicación locales máis que d'un xeito minoritario, demostróuse que sigue habendo xente que quer fer lliteratura na súa llingua materna.

Ganadores del Premio Xeira

I Premio (1991)
Manuel García-Galano, «A terra é a terra»
II Premio (1992)
José Manuel Martínez Castro, «El amigo»
III Premio (1993)
José Manuel Martínez Castro, «Jemmy Button»
IV Premio (1994)
Alejandro Antúñez Vazquez, «El martellazo»
V Premio (1995)
Fredo de Carbexe, «Llaboría de brao»
VI Premio (1996)
Ex aequo Emma Méndez, «Na terra dos flaires», y Rafael Cascudo Noceda, «Basilisa»
VII Premio (1997)
Xaviel Vilarello, «Na marxe dos carreiros»
VIII Premio (1998)
Rafael Cascudo Noceda, «Xunta de mitos»
IX Premio (1999)
Jacinto Díaz López, «Recordos d'outros tempos»
X Premio (2000)
Mª José Fraga Suárez, «El tempo nos oyos»
XI Premio (2001)
Juan José Maseda García, «El vecín más cordo de todos»
XII Premio (2002)
Alba González Fernández, «Dos tempos, os miyores»
XIII Premio (2003)
Aurora García Rivas, «As cereixas»
XIV Premio (2004)
Ágata García Castro, «Gol»
XV Premio (2005)
Ricardo Saavedra Combarro, «As partixas»
XVI Premio (2006)
Aurora Bermúdez Nava, «Tempo de dolor»
XVII Premio (2007)
Marisa López Diz, «A fiya del xastre»
XVIII Premio (2008)
Iván Iglesias «Cazarón», «El Maño».
XIX Premio (2009)
Miguel Rodríguez Monteavaro, «Amazonas».
XX Premio (2010)
Alba González Fernández, «Hiperhidrosis».
XXI Premio (2011)
Alberto Castro Gión, «Inverno».
XXII Premio (2012)
Laura Fernández, «Úa tarde circo».

Bases del XXII Premio Xeira de Narraciós Curtias

Xeira, col interés de promocionar el uso lliterario del gallego-asturiano como úa das condicióis necesarias pá súa dignificación y normalización, convoca un concurso de narracióis curtias según estas bases:

  • Ta llibre de participar toda a xente interesada con tantos relatos como yes pareza.
  • El tema é llibre.
  • Os relatos teinse qu'axustar ás Normas ortográficas del gallego-asturiano (2007).
  • Xeira ha premiar con 600 euros el miyor relato y ha tentar de publicar tanto el relato ganador como os que ye pinten d'interés. A Xeira correspóndeye os deretos y criterios ortográficos pá súa publicación. Se en pasando dous anos nun viran a lluz os relatos, os/as autores/as han poder dispoñer d'ellos. El premio pode quedar por dar se asina acorda el xurao.
  • El día 26 de outubre del 2012 péchase el tempo de recoyida d'orixinales. Éstos tein que mandarse por cuadruplicao a Xeira (Apartao de Correos nº 5, A Caridá - El Franco), nun sobre sin remite. Dentro del sobre ten qu'ir outro, zarrao, cuas señas del/da autor/a.
  • El xurao ha tar formao por cuatro personas escoyidas por Xeira.
  • El resultao del concurso ha darse a conocer a os medios de comunicación.
  • Xeira é quen interpreta estas bases y nun s'ha poder retrucar al sou acordo.
  • Participar neste concurso lleva consigo dar el visto bon a estas bases.

Asociación Cultural Xeira

Apt. Correos 5, 33750

A Caridá (Asturias)